Leetcode 239. 滑动窗口最大值

Leetcode 239. 滑动窗口最大值

题目

给定一个数组 nums,有一个大小为 k 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。你只可以看到在滑动窗口内的 k 个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。

返回滑动窗口中的最大值。

进阶:

你能在线性时间复杂度内解决此题吗?

示例:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
输入: nums = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], 和 k = 3
输出: [3,3,5,5,6,7]
解释:

滑动窗口的位置 最大值
--------------- -----
[1 3 -1] -3 5 3 6 7 3
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 3
1 3 [-1 -3 5] 3 6 7 5
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 5
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 6
1 3 -1 -3 5 [3 6 7] 7

提示:

  • 1 <= nums.length <= 10^5
  • -10^4 <= nums[i] <= 10^4
  • 1 <= k <= nums.length

双向队列法

我们可以维护一个一个双向队列,在里面维护存在于当前窗口中的逐步最大值索引 ,每一步右端压入当前索引、清除比当前小的值的索引。从 k 处开始,每次取左端值即当前滑窗的最大值。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
func maxSlidingWindow(nums []int, k int) []int {
if len(nums) < k || k <= 1 {
return nums
}

memo := make([]int, 0)
var e int

swMax := make([]int, 1)
swMax[0] = nums[0]

for i := 0; i < k; i++ {
for e = len(memo); e > 0 && nums[i] > nums[memo[e-1]]; e-- {
continue
}
memo = memo[:e]
memo = append(memo, i)
if nums[i] > swMax[0] {
swMax[0] = nums[i]
}
}
// fmt.Println(memo)

for i := k; i < len(nums); i++ {
// leaving
if len(memo) != 0 && memo[0] == i - k {
memo = memo[1:]
}
// entering
for e = len(memo); e > 0 && nums[i] > nums[memo[e-1]]; e-- {
continue
}
memo = memo[:e]
memo = append(memo, i)
// ans
swMax = append(swMax, nums[memo[0]])
}
return swMax
}